Bildiri Programı

Bildiri Programı

Sayın  1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi Katılımcısı,

27-29 Mayıs tarihleri arsında çevrim içi ortamda yapacağımız kongremize kayıt olduğunuz, bildiri gönderdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

 Bildiriyi sunacak yazarlarımızın,

1) Bildirilerini sunabilmesi için kayıt işlemini tamamlama koşulu bulunmaktadır.  

2) Bildiri sunumları için 7 dakika süreleri bulunmaktadır.

3) Süreyi etkin kullanabilmek adına sunum slaytlarını 10-12 adet ile sınırlandırması, slaytlarda, araştırma problemine, araştırmanın amacına, araştırmanın yöntemine (2-3 slayt), bulgulara (2-4 slayt) ve araştırmanın sonuçlarına (1-2 slayt) yer verilmesi önerilmektedir. 

4) Kongremizde 3 konferans ve 3 panel gerçekleşecektir.  Bildiri sunumları programda belirtilen şekilde 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde altı oturum şeklinde yapılacaktır.

5) Bildiri sunumlarını hazırlarken web sayfasında verilen sunum taslağından yararlanabilirler ( Sunum Taslağını İndir ).

1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresine katılımınızdan ve birlikte başarılı bir kongreyi gerçekleştirmekten büyük onur duymaktayız.

Saygılarımızla,

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ülkü Baykal

 
14:45 – 16.15 Serbest Bildiriler-1
Oturum Başkanları:
Prof. Havva Öztürk, Karadeniz Teknik Ü. SBF Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Rujnan Tuna, Medeniyet Üniversitesi SBF
 
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
5
Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Klinik Basamaklandırma Kariyer Modelinden Memnuniyet Düzeylerinin, Uygulamanın Altıncı Yılında Değerlendirilmesi
Esma Gündüz
6
Çalışma Ortamının Hemşirelerin İş Doyumu ve Ayrılma Niyetine Etkisi
Hakan Kurnaz
11
Hemşirelerin Yöneticilerin Liderlik Davranışını Algılamalarının Değerlendirilmesi
Nermin Uyurdağ
1
Liderlikte Başarılı Planlama Örneği: Yetenek Yönetimi
Saliha Koç
7
Yönetici Hemşirelerin Algılamaları Işığında Yönetsel Yetkinliklerin Analizi
Hanife Tiryaki Şen
14
Hemşirelikte Liderlik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: Türkiye Örneği
Pınar Yazar
73
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gençlik Liderlik Özellikleri
Semanur Kumral Özçelik
24
Yönetici Hemşirelerin Çatışma Yönetim Biçimleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Ali Özkan
20
Yönetici Hemşirelerde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Kadının Çalışmasına Karşı Tutum
Buse Türkmen
39
Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma
Gülnur Gül
16:30-18:00 Serbest Bildiriler-2
Oturum başkanları:
Doç. Dr. Havva Aslan Yürümezoğlu, Dokuz Eylül Ü., Hemşirelik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ergün, Marmara Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
16
Z Kuşağı Öğrenci Hemşirelerinin İş Değerleri Üzerine Tanımlayıcı Bir Çalışma
Şeyda Saydamlı
27
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanı Akademisyenlerinin Bilimsel Üretiminin Sosyal Ağ Analizi ile Değerlendirilmesi
Tangül Aytur Özen
26
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Bakım Verici Rolleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Anita Karaca
21
Hemşirelerin Bireysel, Mesleki ve Çalışma Ortamı Özelliklerinin Bakım Kalitesi Algılarına Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
İbrahim Fener
77
Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zeynep Ekici
62
Hemşirelerde Tehlike ve Risk Yönetiminin Performans Değerlendirmeye Etkisi
Ümran Bingöl
31
Hemşirelerin, Afet Hemşireliği Yönetimi ile İlgili Yetkinlik Düzeylerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hande Demirtaş
2
Hemşirelik Alanında Afet Yönetimi ile İlgili Yayınlanan Bilimsel Makalelerin İncelenmesi
Halenur Kabasoğan
13
Hastanelerde Olağanüstü Durumların Yönetimi: Yangın Örneği
Özlem Uyar
30
Türkiye’de Hemşirelik Alanında Afet ile İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Deniz Irk
15:30-17:00 Serbest Bildiriler-1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hatice Ulusoy, Sivas Cumhuriyet Ü. SBF Sağlık Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Betül Sönmez, İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
41
COVID-19 Salgınının Hemşirelik İmajına Etkisi
Nilgün Göktepe
49
Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması
Tuğba Öztürk Yıldırım
59
Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Korku ve Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
İpek Büyükyazıcı
3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi
Çağla Aydın
23
Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Fobisi ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Hatice Ekin Bulut
12
Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla İntörnlük Stajı Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi
Nurhan Çingöl
67
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Üzerine Küresel Hemşirelik Araştırmalarının Mevcut Durumu: Bibliyometrik Analiz ve Bilgi Haritalaması
Aysun Ünal
28
COVID 19 Salgınında Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Ölüm Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi
Seval İstek
22
COVID-19 Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma İstekliliği ve Devamsızlık Durumları
Zibel Koç
70
COVID-19 Salgın Döneminde Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ece Uysal Kasap
17:15-18:45 Serbest Bildiriler-2
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen, Yeditepe Ü. SBF Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
38
COVID-19 Salgınında Cerrahi Hemşirelerinde Ekip Çalışması Tutumunun İş Doyumu ve Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Emre Yıldız
78
COVID-19 Hastalarına Bakan Hemşirelerin Stres, Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşam Kalitelerine Etkisi
Nuriye Çelmeçe
52
COVID-19 Küresel Salgınında Hastanelerde Kalite Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma
Özden Güdük
75
COVID-19 Salgın Sürecinde Tedavi Gören Hastanın Hemşirelik Bakım Algısı
Sevgi Duran
79
Hemşirelerin COVID-19 Salgın Sürecindeki Duygusal ve Bilişsel Empati Düzeyleri ve Bakım Davranışları Arasındaki İlişki
Gizem Açıkgöz
68
COVID-19 Salgınında Yüksek Düzey El Dezenfektanı Kullanım Oranları ve Maliyeti
Elif Akbaş
42
COVID-19 Döneminde Kriz Yönetim Uygulamaları ile Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özelliklerinin İş Stresine Etkisi
Melek Aydın
48
COVID-19 Sürecinde Hemşirelerde Öznel Zindelik ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışları İlişkisi
Esengül Elibol
40
Salgın Döneminde İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı Güvenliği Entegrasyonu ile Vaka Yönetimi ve Çalışan Deneyimi: Yeditepe Üniversitesi
Ufuk Güler
8
Klinik Eğitim Hemşireliği Uygulamasının Hemşire, Ebe ve Teknikerlerin Mesleki Algıları Üzerine Etkisi
Fatma Işık
09:30-11:00 Serbest Bildiriler-1
Oturum başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Oksay Şahin  Karabük Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi  Seda Değirmenci Öz İstanbul Aydın Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
36
Yönetici Hemşire Yaklaşımı Algı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması
Serap İleri
65
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Profili: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Oya Çelebi Çakıroğlu
47
Sorumlu Hemşirelerinin Yönetsel ve Diğer İşlere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Serpil Çelik Durmuş
43
Hemşirelerin Terfi Değerlendirmesinde Kullanılan Bir Araç: Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu
Zübeyde Özel
64
Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşire Performansına Etkisi: Çalışan Sesliliğinin Aracı Rolü
Cansu Balaban
56
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Tuğba Yeşilyurt
58
Hemşire Çalışma Ortamı Standartları Kapsamında Hemşireleri İşte Tutma Stratejileri: Özel Bir Hastane Deneyimi
Ümmühan Dirican
53
Ameliyathane Hemşirelerinin Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
İlknur Yayla
60
Klinik Hemşirelerin Kendi Yetkinlik Değerlendirmesi ile Yönetici Hemşirelerin Klinik Hemşireleri Yetkinlik Değerlendirmesinin Karşılaştırılması
Ayşe Önal
61
Hemşirelerin Mesleki Temel Girişimlere İlişkin Yeterlilik Öz Bildirimleri ile Meslekte Profesyonel Tutumlarının İncelenmesi
Atiye Aydın
11:15-12:45 Serbest Bildiriler-2
Oturum başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi Semanur Kumral Özçelik, Marmara Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Özlük, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
66
Hemşire–Hemşire İş Birliği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Dilek Sakallı
80
Hemşireler Arasında Zaman Yönetimi ve İş Stresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cemile Bas Kayhan
63
Bilişsel Kapalılık İhtiyacı ile Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişki: Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşire Örneklemi
Ali Kaplan
44
Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Hastalar ve Hastalıklara Karşı Damgalayıcı (Stigmatize) Tutum ve Davranışların İncelenmesi
Dilek Özdemir
10
Hemşirelikte Motivasyon Alanında En Çok Atıf Alan İlk 50 Makalenin Bibliyometrik Analizi
Hande Yeşilbaş
72
Yeni Mezun Hemşirelerin İşe Hazır Olma ve Mesleki Aidiyet Düzeyleri Arasındaki İlişki
Berra Yılmaz Kuşaklı
57
COVID-19 Salgını Sürecinde Hemşirelikte Uzaktan Eğitim: Hemşirelikte Yönetim Dersi Uygulama Örneği
Öznur Güvendi Oruç
71
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Tutumu ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Kadir Şahin
9
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Hasta Mahremiyet Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması
Gamze Hilal Dulkara
46
Nöbet Devir Teslim Sürecine İnsan Odaklı Bir Yaklaşım
“Hasta Başı Devir Teslim”
Çiğdem Özdemir Özleyen
13:30-15:00 Serbest Bildiriler-3
Oturum başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özen Bekar, Düzce Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
32
Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Gamze Uguz
69
Sosyodemografik ve Çalışma Ortamı Özelliklerinin Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi
Kübra Üçgül
76
Hemşirelerde Örgütsel Özdeşleşme ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tahir Eryılmaz
15
İşyeri Nezaketsizliğinin Psikolojik Sermaye Düzeyi Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
Yasin Çetin
33
Sağlık Çalışanlarında Genel Öz Yeterlik ve Sağlamlığın İş Performansı ve Yaşam Doyumuna Etkisinde Sosyal Sermayenin Aracılık Rolü
Hanife Tiryaki Şen
17
Hemşirelerde İşte Var Olamama ve Etkileyen Faktörler
Alime Pamuk Yetgin
18
Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışanların Seslilik ve Sessizlik Davranışlarıyla İlişkisi: Hemşirelerde Bir Araştırma
Gizem Kaya
29
Hemşirelerin Sessiz Kalma Tercihlerinin ve Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisinin Belirlenmesi
Begüm Yalçın
35
Merhamet Yorgunluğu Dayanıklılık Programının Ekip Lideri Hemşirelerin Profesyonel Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılığı Üzerine Etkisi
Tuğba Pehlivan
74
Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Burcu Genç Köse
15:15-16:30 Serbest Bildiriler-4
Oturum başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Karadaş, Balıkesir Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Türe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
No
Bildiri Başlığı
Yazar Adı-Soyadı
54
Yeni Mezun Hemşirelerin İşyeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Ayşenur Kale
34
Yeni Mezun Hemşirelerin Uyum Sürecinde Rehber Hemşirelerin Kendi Rollerine İlişkin Görüşleri
Hatice Çamveren
50
Yeni Mezun Hemşirelerin Geçiş Şoku Düzeyleri ile Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Dilan Şahin Kaya
25
Yeni Mezun Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve İş Stres Düzeyleri
Ebru Gökoğlan
55
Hemşirelerde Psikolojik Şiddet (Mobbing), Psikolojik Şiddeti Etkileyen Faktörler ve Psikolojik Şiddet Maruziyeti ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki
Aybüke Ulaş
45
Hemşirelik Öğrencilerinin Girişimcilik ve Yenilikçilik Becerilerine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
Sinem Akıncı
4
Basel Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Emine Sarıoğlu
19
Sağlık Bakım Teknolojileri ve Hemşirelik Bakımı
Gülcan Çiftçioğlu
37
Ameliyat Sırasında Ameliyathane Trafiğinin Yönetimi
Burcu Akgün
51
Bir Ralstonia Pickettii Salgınının Gizli Kahramanları
Çiğdem Kardaş

16:30-17:00          Kapanış ve Kongrenin Değerlendirilmesi